Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZAŚWIADCZENIA

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

  1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.  2) 

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Art. 218. § 1. W przydadkach, o których mowa w art. 217. § 2. pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 

Aby uzyskać zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej lub o uregulowanym stosunku do służby wojskowej należy:

  • przyjść do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu, lub zwrócić się pisemnie z prośbą do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o  wydanie i przesłanie na wskazany adres zaświadczenia.

Opłata za zaświadzczenie wydawane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień, stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą  wynosi 46 zł. Wpłatę dokonać na konto:

 

Urząd Miasta w Oświęcimiu

ul. Zaborska 2

32-600 Oświęcim

nr konta bankowego: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020

tytuł płatności: Zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej.

 

logoWORDWzór wniosku o wydanie zaświadczenia

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

    
  • BIP