Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SYSTEM SZKOLENIA ŻOŁNIERZY NSR

Proces szkolenia żołnierzy NSR będzie realizowany głównie w czasie ćwiczeń wojskowych i podczas pełnienia okresowej służby wojskowej.

ĆWICZENIA WOJSKOWE:

Rodzaje ćwiczeń wojskowych są następujące:

 1. jednodniowe,
 2. krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni,
 3. długotrwałe, trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni,
 4. rotacyjne, trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Żołnierz rezerwy, który posiada przydział kryzysowy (żołnierz NSR):

 1. odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
 2. mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 3. mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
 4. mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych;
 5. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
 6. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

Dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierze rezerwy posiadają nadane przydziały kryzysowe, ustala wykaz dni, w których w danym roku kalendarzowym będą odbywane ćwiczenia rotacyjne przez żołnierzy NSR. Wykaz ten nie będzie obejmował ćwiczeń wojskowych prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Dowódca jednostki wojskowej będzie corocznie za pisemnym potwierdzeniem zapoznawał żołnierza ze sporządzonym wykazem do końca roku kalendarzowego na rok następny, a w pozostałych przypadkach, co najmniej na dziewięćdziesiąt dni przed dniem rozpoczęci ćwiczeń rotacyjnych.

Wyciągi z wykazu dni zostaną również przesłane wojskowemu komendantowi uzupełnień, właściwemu do powołania żołnierza NSR na te ćwiczenia.

Żołnierz rezerwy ma obowiązek poinformować swojego pracodawcę niezwłocznie po zapoznaniu się z wykazem dni, o terminach, w których będzie odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne oraz o zmianach w wykazie, a także powiadomić go o powołaniu na te ćwiczenia.

OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA:

Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, jednak za zgodą żołnierza rezerwy może on zostać wydłużony do czterdziestu ośmiu miesięcy:

 1. przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień przed powołaniem do jej pełnienia.
 2. przez dowódcę jednostki wojskowej, w trakcie pełnienia tej służby;

Czas pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierzy skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa nie może jednorazowo trwać dłużej niż dziewięć miesięcy. Czas ten jest liczony od dnia przekroczenia granicy państwowej do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej po zakończeniu służby.

Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137353
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl