Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STUDIUM OFICERSKIE

STUDIUM OFICERSKIE NA POTRZEBY WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 

O przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego

 

Studium Oficerskiego może ubiegać się osoba niebędąca żołnierzem zawodowym:

 

 1. niekarana sądownie;

 2. posiadająca obywatelstwo polskie;

 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;

 4. posiadająca dyplom ukończenia studiów II stopnia;

 5. mająca co najmniej osiemnaście lat.

 

Kandydat składa do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania, następujące dokumenty:

 

 1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym  (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety);

 2. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia, dokument w oryginale (w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach II stopnia – zawierające kierunek studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł)

 3. życiorys;

 4. odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;

 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł – wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej (wysokość opłaty rekrutacyjnej

 6. kserokopia dowodu osobistego;

 7. zdjęcie legitymacyjne (podpisane);

 8. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w uczelni). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia. Oryginał dokumentu można dostarczyć najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne (egzamin wstępny) w uczelni.

 

Ponadto w dniu postępowania rekrutacyjnego – stawiennictwa na egzamin wstępny w uczelni można przedstawić

 

- inne dokumenty, w tym potwierdzenie stażu pracy, członkostwo w organizacjach paramilitarnych, działalność prospołeczną oraz  znajomość innych języków obcych. Ponadto inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej na przykład tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa instruktorskie, prawo jazdy, sportowe klasy mistrzowskie.

 

Studium oficerskie na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej dedykowane jest dla kandydatów na oficerów zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w jednostkach wojskowych WOT. Przeznaczone jest dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

 

Nabór w 2018 r. zostanie przeprowadzony na podstawie Decyzji nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. z spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

 

W kolejnych latach proces szkoleniowy kadry oficerskiej będzie kontynuowany na podobnych zasadach.

 


 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informację w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Oświęcimiu lub telefonicznie pod numerem: 261 137 356 oraz 261 137 352.

 

 

 

 

 

 

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137353
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl