Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PROCEDURY NABORU ŻOŁNIERZY REZERWY

PROCEDURY POWOŁANIA DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ ŻOŁNIERZY REZERWY

 1. Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień, który ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
 2. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej.
 3. Gdy nie wolnych stanowisk służbowych lub gdy żołnierz rezerwy wyraża wolę pełnienia służby w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne z posiadanymi przez tego żołnierza kwalifikacjami.
 4. Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy chęci pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z nim oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.
 5. Po przeprowadzeniu rozmowy z wynikiem pozytywnym organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 6. Po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 7. Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy składa wojskowemu komendantowi uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
  Do wniosku, żołnierz rezerwy załącza:
  • życiorys,
  • odpis skrócony aktu urodzenia,
  • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dniu przed upływem terminu złożenia wniosku;
  • uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego;
   zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, posiadającego kompetencje do wyznaczenia na to stanowisko;
  • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza rezerwy stanowisku służbowym.
 8. Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez żołnierza rezerwy, kieruje go do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 9. Wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami, wojskowy komendant uzupełnień przesyła do właściwego organu wojskowego, który wyda rozkazy personalne o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku żołnierza rezerwy, właściwy organ wojskowy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej, który przesyła organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe, jeżeli sam nie jest tym organem.
 11. Następnie żołnierz rezerwy zawiera kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe oraz otrzymuje od niego rozkaz personalny o wyznaczeniu na stanowisko służbowe.
 12. Wojskowy komendant uzupełnień na podstawie otrzymanych informacji doręcza żołnierzowi kartę skierowania i kieruje go do właściwej jednostki wojskowej w celu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

  
 • BIP