Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Praca w WKU

Nabór do korpusu służby cywilnej

     Procedura naboru do korpusu służby cywilnej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1889). Zgodnie z art. 6 w/w ustawy każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.
      Wojskowy
Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu upowszechnia informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w miejscu ogólnie odstępnym w WKU w Oświęcimiu, w Urzędzie Pracy i na stronie internetowej WKU w Oświęcimiu.

   

      W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy
2. korzysta z pełni praw publicznych
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią

Aktulane oferty pracy:

brak


Lista osób zakwalifikowanych na test i rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko:

Młodszy informatyk


Wyniki naboru:

brakStandardy zarządzania zasobami ludzkimi w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Krakowie oraz w podległych Wojskowych Komendach Uzupełnień w: Krakowie, Tarnowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu

 

Referent prawno-administracyjny - tel. (26) 113-73-71

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

    
  • BIP