Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OGÓLNE ZAŁOŻENIA

OBJAŚNIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ:

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) – wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i w misjach poza granicami państwa.

Żołnierz NSR – żołnierz rezerwy, posiadający nadany przydział kryzysowy na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

Żołnierz rezerwy – osoba, która złożyła przysięgę wojskową, posiada określony stopień wojskowy oraz została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej albo ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej. Żołnierzami rezerwy pozostaną również osoby, które nie pełniły czynnej służby wojskowej i na podstawie przepisów szczególnych uzyskały tytuł żołnierza rezerwy.

Przydział kryzysowy – wyznaczenie (w formie karty przydziału kryzysowego) żołnierza rezerwy – ochotnika, na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej, na podstawie zawartego kontraktu, na którym będzie pełnił czynną służbę wojskową w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Ćwiczenia wojskowe rotacyjne – ćwiczenia wojskowe żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu roku kalendarzowego, trwające łącznie do trzydziestu dni.

Okresowa służba wojskowa – rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, pełnionej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez określony czas, w razie zagrożenia kryzysowego lub potrzeby wykonywania przez jednostkę wojskową misji pokojowej poza granicami państwa.

Czynna służba wojskowa – stosunek służbowy żołnierzy, oznaczający odbywanie lub pełnienie przez nich określonego rodzaju służby wojskowej i przynależność do Sił Zbrojnych RP, powstały w drodze powołania, niezależnie od sposobu jego nawiązania (dobrowolny lub obowiązkowy), trwający od chwili stawienia się osoby powołanej do służby wojskowej w ustalonym miejscu i czasie, do czasu zwolnienia z tej służby lub jego wygaśnięcia w innych przypadkach.

PODSTAWOWE ZADANIA NSR:

Przeznaczenie NSR wynika z ich definicji, zawartej w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze rezerwy na przydziałach kryzysowych, z uwagi na dyspozycyjność do okresowego pełnienia czynnej służby wojskowej w razie potrzeby, stanowią wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego.

Zadaniem NSR, tak jak i całych Sił Zbrojnych, jest zapewnienie suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Siły Zbrojne mogą także brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadania NSR z zakresu zarządzania kryzysowego mogą być realizowane w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy.

Ponadto NSR służyć będą uzupełnieniu stanowisk służbowych występujących w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

    
  • BIP