Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NALEŻNOŚCI I UPRAWNIENIA

Pełne uzupełnienie stanów osobowych NSR wymaga, niezależnie od motywacji patriotycznej, stworzenia odpowiednich warunków socjalno-bytowych, systemu zachęt materialnych oraz czynników tworzących prestiż żołnierzy NSR w społeczeństwie. Przyjęcie rozwiązań i programów pomocowych wiążących wysiłek żołnierzy z gratyfikacjami o charakterze finansowym, uzasadnia także fakt, że żołnierzami NSR będą w większości osoby mające nawiązany stosunek pracy. Świadczenia dla żołnierzy rezerwy za czas służby, podobnie jak w siłach rezerwowych innych państw, są zbliżone do świadczeń żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Obejmują one głównie:

NALEŻNOŚCI FINANSOWE:

 • nagroda pieniężna w wysokości 2000,00 zł

Dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierz rezerwy ma nadany przydział kryzysowy może mu przyznać nagrodę pieniężną w wysokości 2000,00 zł

Nagroda może zostać przyznana wtedy gdy, żołnierz:

 • pozostaje na przydziale kryzysowym – po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu,
 • odbędzie ustalone w tym okresie przez dowódcę jednostki wojskowej ćwiczenia wojskowe,
 • uzyska z tych ćwiczeń pozytywne oceny służbowe.
 • uposażenie za każdy dzień faktycznej służby, z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych oraz pełnienia okresowej służby wojskowej;


Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego.

Lp. Stopień wojskowy Procent najniższego uposażenia Kwota w zł do wypłaty (na rękę)
1 generał (admirał) 13,40 428,80
2 generał broni (admirał floty) 11,20 358,40
3 generał dywizji (wiceadmirał) 9,60 307,20
4 generał brygady (kontradmirał) 7,90 252,80
5 pułkownik (komandor) 7,00 224,00
6 podpułkownik (komandor porucznik) 5,90 188,80
7 major (komandor podporucznik) 5,10 163,20
8 kapitan (kapitan marynarki) 4,50 144,00
9 porucznik (porucznik marynarki) 4,25 136,00
10 podporucznik (podporucznik marynarki) 4,20 134,40
11 starszy chorąży sztabowy 3,95 126,40
12 starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 3,85 123,20
13 chorąży (chorąży marynarki) 3,70 118,40
14 młodszy chorąży (mł. chorąży marynarki) 3,60 115,20
15 starszy sierżant (starszy bosman) 3,50 112,00
16 sierżant (bosman) 3,45 110,40
17 tonowy (bosmanmat) 3,35 107,20
18 starszy kapral (starszy mat) 3,30 105,60
19 kapral (mat) 3,25 104,00
20 starszy szeregowy (starszy marynarz) 2,95 94,40
21 szeregowy (marynarz) 2,85 91,20

W czasie pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierze rezerwy otrzymują uposażenie zasadnicze i dodatki do uposażenia zasadniczego, według należności przewidzianych dla żołnierzy pełniących zawodową kontraktową służbę wojskową.

Żołnierzom posiadającym przydziały kryzysowe na stanowiskach dowódczych dowódca jednostki może przyznać dodatek funkcyjny w wysokości 15% uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi według stopnia wojskowego.

Żołnierzom posiadającym przydziały kryzysowe dowódca jednostki może przyznać dodatek w wysokości 3 % należnego uposażenia zasadniczego po upływie okresu trzech lat posiadania tego przydziału. Dodatek ten jest zwiększany o kolejne 3 % za każde następne trzy lata.

 • zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie czynnej służby wojskowej, jeżeli otrzymywane uposażenie wypłacane jest w niższej wysokości.
 • zwrot kosztów dojazdów żołnierzy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem, o ile nie podlegają oni zakwaterowaniu zbiorowemu i nie mieszkają w miejscowości tej samej lub pobliskiej co miejsce służby;

OCHRONĘ UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH:

trwałość stosunku pracy i ochrona pracownika przed zwolnieniem. W okresie pozostawania na przydziale kryzysowym żołnierza rezerwy będącego pracownikiem, stosunek pracy z tym pracownikiem nie będzie mógł być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Jednak przepisy te nie mają zastosowania do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także, jeżeli pracodawca rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości, likwidacji zakładu pracy lub zwolnień grupowych;

 • gwarancje stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);
 • wliczanie czasu służby do wysługi pracowniczej;
 • doliczanie byłym żołnierzom zawodowym (emerytom wojskowym), których emerytura jest niższa od górnej granicy (75%) podstawy jej wymiaru, czasu czynnej służby wojskowej w NSR do tej podstawy, na zasadach określonych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, na wniosek żołnierza rezerwy;
 • opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • prawo zwracania się do Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1, poprzez organizacje zrzeszające żołnierzy rezerwy, w przypadku wystąpienia problemów pracowniczych wynikających ze służby w NSR oraz w sprawach rozwiązań dotyczących służby w ramach NSR, rozwoju służbowego żołnierzy i systemu motywacyjnego.

POMOC EDUKACYJNĄ:

możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych określonych z art. 54 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 tej ustawy;. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

 • w czasie czynnej służby wojskowej na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych (opieka medyczna i stomatologiczna, zaopatrzenie w produkty lecznicze);
 • bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej;
 • turnusy leczniczo-profilaktyczne po powrocie ze służby za granicą państwa.

ŚWIADCZENIA W NATURZE (PODCZAS CZYNNEJ SŁUŻBY):

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny;
 • bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny, od chwili powołania do czasu zakończenia odbywania służby (ćwiczeń wojskowych).

URLOPY W CZASIE ODBYWANIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ:

Żołnierzom NSR lub kandydatom do służby w NSR będzie można udzielać następujących urlopów:

 • wypoczynkowego, żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową;
  dodatkowego, żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową;
  zdrowotnego, żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową;
  okolicznościowego;
  nagrodowego.

POMOC PRAWNĄ:

Żołnierzowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną, jeżeli postępowanie przygotowawcze wszczęte przeciwko niemu o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu. Zwrot następuje w wysokości kosztów odpowiadających wynagrodzeniu jednego obrońcy, określonych w ustawie Prawo o adwokaturze. Skuteczność systemu motywacyjnego żołnierzy NSR będzie monitorowana i podlegać będzie analizom. Na ich podstawie rozwiązania, implementowane w pierwszym etapie budowania NSR, będą doskonalone i uzupełniane.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

  
 • BIP