Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KRYTERIA NABORU

Rozpoczęcie służby w ramach NSR zostanie poprzedzone zawarciem kontraktu, a następnie nadaniem przydziału kryzysowego.

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR może być zawarty wyłącznie z żołnierzem, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia łącznie następujące warunki:

 1. nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 2. nie był karany za przestępstwo umyślne;
 3. posiada wykształcenie co najmniej:
  • gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej - przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych,
  • średnie lub średnie branżowe - przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów,
  • wyższe - przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
 4. posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;
 5. zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego;
 6. pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na koniec tej służby, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy poświadczenia bezpieczeństwa lub posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych albo o zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa.

Wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień żołnierz rezerwy składa bezpośrednio, natomiast żołnierz w czynnej służbie wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową. Wniosek powinien być uzasadniony.

Do wniosku załącza się:

 1. odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły o pobieraniu nauki, w przypadku gdy osoba składająca wniosek pobiera naukę;
 2. uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa.
 3. inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:

 1. sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy;
 2. umożliwia żołnierzowi zapoznanie się z przepisami;
 3. sprawdza czy żołnierz spełnia warunki umożliwiające zawarcie kontraktu;
 4. w razie potrzeby kieruje żołnierza do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby;
 5. w razie potrzeby wydaje mu, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, do wypełnienia właściwą ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz poleca przeprowadzenie przez podległego pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych zwykłego postępowania sprawdzającego albo występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poszerzonego postępowania sprawdzającego, w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do zawarcia kontraktu;
 6. przesyła wniosek wraz z aktami sprawy oraz kieruje żołnierza do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko służbowe, w terminie ustalonym z tym dowódcą

Dowódca jednostki wojskowej, po otrzymaniu wniosku wraz z aktami sprawy żołnierza rezerwy i jego przybyciu do jednostki wojskowej przeprowadza żołnierzowi rezerwy sprawdzian z wychowania fizycznego oraz rozmowę kwalifikacyjną. Może z nim przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego wymaganej na danym stanowisku służbowym.

Następnie, w przypadku zaakceptowania kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy:

 1. określa dla niego stanowisko służbowe;
 2. ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez niego wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, będący terminem odpowiednio nadania lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego;
 3. podpisuje z nim kontrakt.

W przypadku niezaakceptowania kandydatury, dowódca jednostki wojskowej pisemnie zawiadamia żołnierza rezerwy o odmowie zawarcia kontraktu i odsyła wniosek wraz z aktami sprawy do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

Po podpisaniu przez żołnierza rezerwy kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR, wojskowy komendant uzupełnień nadaje mu przydział kryzysowy formie karty przydziału kryzysowego, której wzór określa Rozporządzenie MON w sprawie przydziałów kryzysowych.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

  
 • BIP