Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KRYTERIA NABORU

Aby zostać żołnierzem w Ośrodku Szkolenia (elewem) musisz spełnić następujące warunki formalne:

 • Po pierwsze: posiadać obywatelstwo polskie,
 • Po drugie: mieć ukończone 18 lat,
 • Po trzecie: nie możesz być karany/karana sądownie,
 • Po czwarte: mieć zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • Po piąte: ukończyć co najmniej gimnazjum.

Aby zostać elewem w Ośrodku Szkolenia:

 • Po pierwsze:  zarejestruj się na stronie https://www.commando.mil.pl/ w zakładce rejestracja elektroniczna nabór.
 • Po drugie: wypełnij i wydrukuj znajdujący się tam wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym oraz złóż wraz z załącznikami do właściwego ze względu na miejsce zameldowania WKU, w określonym terminie.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym – po zarejestrowaniu się w zakładce: rejestracja elektroniczna nabór  - zostaną one wygenerowane automatycznie,
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum – złożenie go jest konieczne,  Jeśli posiadasz świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub studiów wyższych również dołącz je do wniosku lub przedstaw w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, będą one przydatne do ustalenia Twoich kwalifikacji.
 3. życiorys, Pamiętaj ma to być życiorys, a nie CV
 4. odpis skrócony aktu urodzenia,
 5. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, Jest to informacja, że nie byłeś karany/karana – pamiętaj o tym, że nie może ona być wystawiona wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji (egzaminów) więc możesz ją również dostarczyć bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji.
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, Jeśli posiadasz dodatkowe dokumenty potwierdzające Twoje umiejętności i kwalifikacje dołącz je do wniosku lub dostarcz bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną.

Po trzecie: ukończ z wynikiem pozytywnym postępowanie rekrutacyjne, w którego skład wchodzi:

 • analiza ocen na świadectwie gimnazjalnym,
 • sprawdzian sprawności fizycznej,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Po czwarte: poddaj się badaniom w:

Wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej,

Wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, skieruje Cię na nie Wojskowy Komendant Uzupełnień.

Po piąte:  znajdź się pośród 30 kandydatów z najwyższą ilością punktów na liście rankingowej, którzy po podpisaniu umowy zostaną powołani do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

  
 • BIP