Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

Organizacje pozarządowe i inni partnerzy społeczni zgodnie z Decyzją Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi mają możliwość zawarcia porozumienia z kierownikiem jednostki organizacyjnej od szczebla dowódcy jednostki wojskowej.

organizacja pozarządowa - w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oznacza w szczególności: stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, stowarzyszenie kultury fizycznej, fundację, organizację pracodawców, związek i samorząd zawodowy, uczelnianą organizację studencką, uczniowski lub uczelniany klub sportowy, a także inne niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, z wyłączeniem partii politycznych, fundacji partii politycznych i komitetów wyborczych;

partner społeczny - oznacza, poza organizacjami pozarządowymi, także:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, na przykład kulturalną, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową, turystyczną i oświatową, przede wszystkim muzea, instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie i szkoły, na przykład szkoły z rozszerzonym programem edukacji dla bezpieczeństwa lub noszące imiona polskich oddziałów, pododdziałów i formacji zbrojnych, czy też noszące imiona żołnierzy walczących o niepodległość Polski,
 3. kościelne osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, w szczególności organizacje kościelne działające na podstawie ustaw o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli prowadzą działalność pożytku publicznego;

Porozumienie o współpracy z partnerem społecznym, jest dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy, który w szczególności:

 1. określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia;
 2. angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu resortu.

Porozumienia mogą być zawarte z partnerami społecznymi, którzy:

 1. wystąpią z wnioskiem, uzasadnieniem wniosku i projektem porozumienia do Ministra lub dowódcy jednostki wojskowej, odpowiednio do projektu;
 2. mają osobowość prawną i ją udokumentują aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru, z wyłączeniem szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 3. dostarczą statut oraz sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację dodatkową) za ostatni rok, zatwierdzone przez statutowy organ nadzorczy; 4) wykażą w uzasadnieniu wniosku realną możliwość wywiązania się ze zobowiązań wynikających z projektu porozumienia, między innymi poprzez informacje o czasie, formach i zasięgu działania, potencjale osobowym i rzeczowym, dotychczasowych osiągnięciach, współpracy z resortem i planowanym rozwoju.

Partner społeczny wnioskujący o podpisanie porozumienia, poza spełnieniem ww. wymogów, składa pisemne oświadczenie, że:

 1. nie zalega z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
 2. zachowuje neutralność w sprawach politycznych, działa zgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami;
 3. nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, z wyłączeniem umów wykonania zadań publicznych zleconych w trybie przepisów szczególnych, ani nie działa na rzecz takiego wykonawcy w odniesieniu do zawieranych i realizowanych przez niego i na jego rzecz umów z resortem;
 4. nie podlega odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
 5. żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia:   
 1. nie jest wykonawcą, o którym mowa w ust 1 pkt 3,
 2. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom postępowanie karne w sprawach o przestępstwa.

Plan współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok następny jest opracowywany na podstawie wniosków partnerów społecznych oraz inicjatyw własnych, w następujących terminach:
- do dnia 10 września - dowódca jednostki wojskowej przyjmuje od partnerów społecznych wnioski do planu współpracy; w przypadku zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości;

Wnioski muszą zawierać, między innymi, następujące informacje:

 1. szczegółowy zakres i rodzaj oczekiwanego od resortu merytorycznego i logistycznego wsparcia przedsięwzięcia;
 2. nazwę jednostki wojskowej lub innej jednostki organizacyjnej, z którą wnioskodawca wstępnie ustalił wsparcie przedsięwzięcia;
 3. źródła finansowania przedsięwzięcia;
 4. nazwy współorganizatorów;
 5. przewidywaną liczbę uczestników;
 6. planowane działania promocyjne.

Partner społeczny ma obowiązek złożenia informacji o realizacji porozumienia za rok poprzedni do dowódcy, z którym podpisał porozumienie.

Organizacje pozarządowe i inni partnerzy społeczni zainteresowani zawarciem porozumienia o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu proszeni są o kontakt osobisty w siedzibie WKU w Oświęcimiu bądź telefoniczny pod nr tel. 261 137 352

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

  
 • BIP