Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW

ZASADY WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH PRACODAWCOM ZATRUDNIAJĄCYM ŻOŁNIERZY REZERWY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Uprawnienia i powinności pracodawców w przypadku udziału żołnierza rezerwy w realizacji zadań związanych z obronnością zostały sprecyzowane w przepisach ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

W czasie nieobecności pracownika z powodu wykonywania obowiązków w ramach NSR, pracodawca nie ponosi kosztów wynikających ze stosunku pracy! Pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych rotacyjnych lub pełnienia okresowej służby wojskowej - na okres trwania tych ćwiczeń lub służby - udziela on urlopu bezpłatnego.

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy i posiadającego nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza. Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy z tytułu powołania do pełnienia okresowej służby wojskowej.

Koszty obejmują w szczególności wydatki z tytułu:

 1. przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy stanowisku pracy;
 2. odbycia przez pracowników, o których mowa w pkt 1, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;
 4. opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy - także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;
 5. ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu;
 6. przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dowódca jednostki wojskowej wydaje nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pełniona była okresowa służba wojskowa zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń, a następnie niezwłocznie przekazuje je szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego.

Wypłata świadczenia następuje na podstawie udokumentowanego wniosku pracodawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, przesłanego szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy, nie później niż przed upływem dziewięćdziesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej.

Wniosek składa się w formie pisemnej opatrzonej imienną pieczęcią i podpisem pracodawcy, kierownika właściwej jednostki organizacyjnej pracodawcy lub innej osoby przez nich upoważnionej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Kwotę świadczenia należnego pracodawcy ustala szef wojewódzkiego sztabu wojskowego. Wysokość tego świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby wojskowej, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość świadczenia ustalana jest i wypłacana każdorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczeń wojskowych, a w przypadku okresowej służby wojskowej za dany miesiąc jej pełnienia.

Kwotę świadczenia wypłaca się jednorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczenia wojskowego, a w przypadku okresowej służby wojskowej - za dany miesiąc jej pełnienia. Postępowanie w sprawie wypłaty świadczeń jest zwolnione z opłat i kosztów administracyjnych.

Jeżeli żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy jest zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców, świadczenie przysługuje wszystkim zatrudniającym go pracodawcom, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów, z uwzględnieniem, że wysokość świadczenia dla jednego pracodawcy za każdy dzień odbytych ćwiczeń wojskowych lub pełnionej okresowej służby wojskowej nie może przekraczać kwoty 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Wobec pracodawców zatrudniających pracowników posiadających nadane przydziały kryzysowe, oprócz uprawnień, sprecyzowane zostały również powinności wobec żołnierzy rezerwy, realizujących zadania związane z obronnością.

W związku z tym pracodawca:

 1. na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia okresowej służby wojskowej, zwolnienie wynosi dwa dni, natomiast jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni, zwolnienie wynosi jeden dzień. Zwolnienia nie udziela się, jeżeli karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa;
 2. na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych ćwiczeń na jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

W powyższych przypadkach pracodawca może - na własny koszt - wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy.
Ponadto pracodawca jest obowiązany:

 1. pracownika, którego zatrudniał w dniu powołania na ćwiczenia wojskowe lub do okresowej służby wojskowej, zatrudnić na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy;
 2. w przypadku uzyskania przez pracownika podczas odbywania czynnej służby wojskowej, innych lub wyższych kwalifikacji zawodowych, - na wniosek pracownika - zatrudnić go w miarę możliwości na stanowisku, które odpowiada kwalifikacjom nabytym w Siłach Zbrojnych.

Żołnierze NSR, stosownie do posiadanych kwalifikacji i specyfiki zajmowanych stanowisk służbowych, mogą być kierowani na koszt wojska na kursy i szkolenia specjalistyczne. Kwalifikacje i uprawnienia zdobyte w ich trakcie to kapitał możliwy do wykorzystania na potrzeby macierzystych firm i instytucji.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

  
 • BIP