Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DUPLIKAT KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ
ksiazeczka
KSIĄŻECZKA WOJSKOWA
 1. Wojskowym dokumentem osobistym jest książeczka wojskowa stwierdzająca stosunek jej posiadacza do obowiązku służby wojskowej.
 2. Posiadacz książeczki wojskowej na żądanie uprawnionych organów wojskowych dokonuje jej zwrotu osobiście lub, w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających osobisty zwrot książeczki wojskowej, za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania w tej sprawie.
 3. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt stały, po dopełnieniu wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązana jest zdać książeczkę wojskową właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
 4. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY LUB ZNISZCZENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ 

 • O utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 • Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, utraty lub zniszczenia książeczki wojskowej, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.
 • Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.
 • W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

 

 

Aby otrzymać duplikat książeczki wojskowej należy:

 

 • przyjść lub przedzwonić do Wojskowej Komendy Uzupełnień celem sprawdzenia ewidencji,
 • dokonać wpłaty w wysokości 28 zł w urzędzie pocztowym lub przelewem na konto:

 

Urząd Miasta w Oświęcimiu 

ul. Zaborska 2 

32-600 Oświęcim

nr konta bankowego: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020

tytuł płatności: opłata skarbowa - duplikat książeczki wojskowej

 

Do wyrobienia duplikatu książeczki wojskowej potrzebne jest:

 1. jedno aktualne zdjęcie (3x4 cm),
 2. dokument tożsamości ze zdjęciem,
 3. dowód wpłaty
 • wypełnić wniosek o wydanie duplikatu książeczki

 

 

Żołnierzom zwolnionym z Zawodowej Służby Wojskowej (kontraktowej) wydaje się duplikat książeczki wojskowej bez opłaty skarbowej. 

 

Książeczkę wojskową odbiera  osobiście za potwierdzeniem odbioru osoba objęta ewidencją prowadzoną przez wojskowego komendanta uzupełnień.

 

logoWORDWzór zawiadomienia o utracie książeczki wojskowej

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

  
 • BIP